top of page

BRUSSELS

PRAGUE

BRATISLAVA

>15 let

zkušeností

>20
klientů

4
segmenty

Reference

Společnost Ariton poskytuje své služby více než patnácti klientům ze segmentu bank, obchodníků s cennými papíry a spořitelních družstev. Rozsah služeb a řešení čerpaných / používaných klienty společnosti Ariton je značný, níže proto uvádíme jen vybrané z nich.

Bankovní sektor

Kompletní automatizace regulatorního výkaznictví bank vůči ČNB / EBA v systému FinLink (včetně konsolidace)

Řešení společnosti Ariton pro automatizaci regulatorního reportingu využívá několik významných českých bank. Automatizace zahrnuje všechny výkazy ČNB / EBA za oblast bankovního dohledu a statistiky, které musí banka se sídlem na území ČR (a která tedy podléhá kapitálové přiměřenosti) pravidelně reportovat do ČNB, a to jak na individuální, tak i na konsolidované bázi (včetně obezřetnostní konsolidace).

Poradenství při řízení kapitálové přiměřenosti a velkých expozic

Standardní součástí automatizace je i dodávka logiky a zejména souvisejícího metodického know-how pro výpočty kapitálových požadavků (Basel III, CRR / CRD IV - kreditní riziko, úrokové riziko, akciové riziko, měnové riziko, operační riziko, kapitálové rezervy, ...), které klienti využívají při řízení kapitálové přiměřenosti a velkých expozic.

Metodická a datová revize procesu výkaznictví

Klienti společnosti Ariton oceňují, že v rámci implementace systému FinLink provádí společnost Ariton velmi detailní metodickou a datovou revizi stávajících datových zdrojů a postupů při sestavování výkazů. Výsledky analýzy jsou shrnuty v metodické zprávě, která obsahuje i doporučený postup při řešení případných metodických / datových nálezů.

Kompletní automatizace interního výkaznictví

vůči mateřské společnosti (konsolidace)

Řada klientů využívá dodané řešení i k automatizaci výkaznictví vůči mateřské společnosti, tzn. sestavení nových evropských výkazů v hrubé i netto bázi pro mateřskou společnost a rovněž i k související přípravě výstupů (podkladů) pro skupinovou konsolidaci, kterou zpracovává mateřská společnost.

Automatizace regulatorního výkaznictví vůči NBS v systému FinLink

Řešení a služby společnosti Ariton  pro automatizaci regulatorního reportingu do NBS využívá několik poboček zahraničních bank na Slovensku. Automatizace zahrnuje všechny výkazy za oblast bankovní statistiky a dohledu, které pobočka zahraniční banky pravidelně reportuje do NBS. Součástí poskytovaných služeb je i kompletní metodické poradenství v oblasti bankovní regulace (včetně sledování legislativních změn, analýzy dopadů na zákazníka, promítnutí změn do systémů zákazníka atd.). V několika případech bylo součástí projektu i nadefinování a vytvoření data martu pro regulatorní reporting.  Zavedení systému FinLink výrazně zjednodušilo a urychlilo proces zpracování výkazů a umožnilo uživatelům soustředit se na metodickou stránku výkaznictví a na sledování / kontrolu kvality dat.

Poradenství při řízení likvidity a stabilního financování

Součástí dodávaných služeb jsou i výpočty a zejména související know-how pro řízení likvidity (LCR, ALMM) a stabilního financování (NSFR).

Automatizace výkaznictví do CRÚ v systému FinLink

Několik bank využívá řešení společnosti Ariton pro automatizaci regulatorního reportingu do CRÚ. Řešení zajišťuje automatizované zpracování dat (včetně odvození stavu pohledávek resp. ukončení pohledávek) a vytvoření výstupu pro CRÚ. Systém FinLink také umožňuje porovnání hodnot týkajících se úvěrů, garancí a příslibů vykázaných pro CRÚ s hodnotami vykázanými v rámci výkaznictví do ČNB a tím zajišťuje konzistenci mezi těmito oblastmi výkaznictví.

Zpracování účetní závěrky (IAS / IFRS)

Společnost Ariton pro své klienty zajišťuje i automatizovanou přípravu účetní závěrky a pomáhá při její finalizaci a ověřování auditory. Výkazy pro účetní závěrku jsou v systému FinLink vytvořené na míru podle požadavků klienta, přičemž plnění výkazů je plně automatizované. Řešení zajišťuje automatizovaný přenos hodnot z výkazů do dokumentu účetní závěrky (ve formátu MS Word). Ke každé hodnotě zapsané do dokumentu účetní závěrky lze navíc zobrazit zdrojové záznamy, z kterých se daná hodnota vykázaná v dokumentu účetní závěrky skládá.

Sektor obchodníků s cennými papíry

Zajištění hladkého přechodu na nové výkaznictví v souvislosti s CRR / CRD IV, COREP a FINREP

V souvislosti s novým evropským výkaznictvím poskytuje společnost Ariton svým klientům následující služby: metodické poradenství týkající se změn souvisejících s novými evropskými výkazy (kapitálová přiměřenost – kapitál, kapitálové požadavky, úvěrové, tržní a operační riziko, velké expozice, pákový poměr, zatížení aktiv), konzultace při prvním sestavování nových výkazů, úprava procesů, metodických postupů a zdrojových dat pro automatizované plnění nových výkazů v systému FinLink.

Kompletní automatizace regulatorního výkaznictví do ČNB / EBA za obchodníky s cennými papíry v systému FinLink

Řešení společnosti Ariton využívá několik obchodníků s cennými papíry. Automatizace regulatorního reportingu pokrývá všechny finanční výkazy (FINREP) a obezřetnostní výkazy (COREP, CRR, LE, LR). Dodané řešení ověřuje datovou konzistenci mezi účetním a obchodním systémem. Rovněž umožňuje vyhodnocení všech formálních, jednovýkazových a mezivýkazových kontrol definovaných ČNB, tudíž výkazy jsou do ČNB zasílány bez chyb.

Efektivní a plně automatizovaná komunikace s ČNB

Dodané řešení klientům společnosti Ariton nabízí jednoduchou a rychlou formu odeslání všech výkazů na jedno kliknutí, a to prostřednictvím webových služeb ČNB. Díky systému FinLink tak klienti dosáhli snížení nákladů spojených s komunikací s ČNB, protože komunikace přes webové služby vyžaduje pouze internetové připojení (není potřeba platit drahé EDIFACTové linky a provozovat demilitarizované zóny). Navíc veškerá komunikace s ČNB probíhá přímo ze systému FinLink a nevyžaduje tedy žádnou další aplikaci, nebo dokonce dodavatele.

Odborné metodické poradenství

Mezi služby, které společnost Ariton svým klientům poskytuje patří i poradenství v oblasti oceňování derivátových obchodů a cenných papírů dle IAS / IFRS, poradenství ohledně účtování o cenných papírech (účtování o půjčkách a výpůjčkách cenných papírů, zárukách apod.), a dále metodické poradenství týkající se obsahové stránky výkaznictví a vazeb mezi výkazy a návrh metodických postupů vedoucích k zajištění konzistence hodnot uváděných v jednotlivých výkazech.

Poradenství v souvislosti s žádostí o udělení licence

Společnost Ariton poskytovala své služby - tzn. vysoce odborné metodické poradenství - v souvislosti s přípravou žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.

Kompletní automatizace výkaznictví ČNB / ESMA v systému FinLink za oblast metodiky kapitálových trhů

Automatizace regulatorního reportingu standardně zahrnuje všechny výkazy za oblast deníku obchodníka s cennými papíry (pokyny, obchody, nástroje, osoby) a rovněž výkazy týkající se majetku klientů (custody služby).

Basel III a dobrovolný monitoring ČNB v souvislosti se zaváděním CRD IV / CRR

Společnost Ariton v rámci svých poradenských služeb pro své klienty sestavovala kompletní sadu výkazů, které ČNB v rámci dobrovolného monitoringu (iniciovaného Basilejským výborem v rámci zavádění Basel III) rozeslala regulovaným subjektům s žádostí o vyplňování (kapitál, likvidita do 30 dnů, stabilní financování, pákový poměr).

Kontrola kvality a konzistence dat

Klienti společnosti Ariton velice oceňují, že dodané řešení - jako součást standardu - obsahuje propracovanou validační logiku, která ověřuje/vyhodnocuje datovou konzistenci mezi jednotlivými datovými výstupy z obchodních/bankovních systémů a poskytuje propracovaný systém datových kontrol, které zajišťují kvalitu dat. Systém detekuje případné datové nekonzistence a hlásí je uživateli ve velmi přehledné podobě, a to přímo na úrovni konkrétního datového záznamu / zdrojového systému, ve kterém chyba vznikla (byla detekována).

Sektor spořitelních družstev

Kompletní automatizace regulatorního výkaznictví spořitelních družstev do ČNB

Řešení a služby společnosti Ariton využívá několik spořitelních a úvěrových družstev. Automatizace regulatorního reportingu zahrnuje plnění nových evropských výkazů EBA – COREP, FINREP: kapitál a kapitálové požadavky - úvěrové, tržní a operační riziko, velké expozice, likvidita (LCR, ALMM) a stabilní financování (NSFR), pákový poměr, zatížení aktiv, a dále nové finanční výkazy FINREP. Dodané řešení (stejně jako u ostatních klientů) automatizovaně prověřuje a zajišťuje datovou konzistenci vstupních datových zdrojů, a dále zajišťuje automatizované a bezchybné plnění všech výkazů. Díky vysoké míře automatizace poskytované systémem FinLink, která vedla k odbourání ruční rutiny, se uživatelé mohou soustředit na metodické aspekty výkaznictví a sledování kvality zdrojových dat.

Oceňování derivátových obchodů a cenných papírů

dle IAS / IFRS

V rámci poradenských služeb řešila společnost Ariton pro své klienty výpočet reálné hodnoty zajišťovacích derivátových obchodů (zajištění měnového rizika) a rovněž výpočet efektivní úrokové míry pro ocenění nákupů cenných papírů včetně vytvoření předpisu pro účtování o CP v jednotlivých měsících.

Vytvoření datového skladu k zajištění datové konzistence a kvality dat

Jako součást dodaného řešení byl navržen a implementován datový sklad. Cílem bylo vytvořit jednotnou datovou základnu, ve které by se systematicky shromažďovala data ze zdrojových systémů spořitelního družstva, přičemž v rámci datového skladu byla implementována validační logika pro ověřování/vyhodnocování datové konzistence a řízení kvality dat.

bottom of page